Co to jest mediacja?

Co to jest mediacja?

To nic innego jak niesformalizowane spotkanie stron konfliktu z udziałem niezależnego, bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu. Rolą mediatora jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec wyniku której mediator jest neutralny. To strony nie mediator są odpowiedzialne za wynik mediacji.

W jakich sprawach mediować?

Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Przykładowo są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego : podział majątku wspólnego, opieka na dziećmi, wysokość alimentów, sprawy z zakresu prawa cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej, podział spadku, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, sprawy gospodarcze; o zapłatę, wykonanie umowy, naprawienie szkody, roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, ustalenie obowiązków w ramach konsorcjum, sprawy prawa pracy; pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pomiędzy pracownikami, zespołami, wydziałami, menadżerami, konflikty w organach spółki, spory zbiorowe, roszczenia związków zawodowych a także wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody.

Jakie są korzyści mediacji?

 • szybkość postępowania
 • niskie koszty
 • dyskrecja działań
 • możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną
 • nie ma przegranych , zachowana kontrola nad przebiegiem postępowania /decydowanie o dowodach/
 • możliwość wyboru mediatora
 • zachowana kontrola nad czasem trwania postępowania
 • wspólne wypracowanie rozwiązania a nie ustalenie kto ma rację w sporze
 • skuteczność ugody 80%
 • możliwość przymusowego dochodzenia wykonania ugody
 • wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
 • zwrot ¾ wpisu sądowego w przypadku zwarcia ugody przed mediatorem

Jaka jest relacja mediacji do postępowania sądowego?

 • mediator nie może być świadkiem ,chyba że strony zgodnie zwolnią mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy / nie dot. sp. karnych/
 • strony nie mogą powoływać się w post. sadowym na propozycje ugodowe, wzajemnych ustępstw, inne oświadczenia składane podczas mediacji

Kto może być mediatorem w sprawach cywilnych?

 • Osoba fizyczna pełna zdolność do czynności prawnych
 • Nie może być mediatorem sędzia

W Ośrodku Mediacji prowadzonym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy mediacje prowadzą mediatorzy o wysokich kwalifikacjach w zakresie wiedzy merytorycznej oraz komunikacji interpersonalnej tj. radcowie prawni, psychologowie, pedagodzy, trenerzy z zakresu negocjacji. Takie połączenie umiejętności daje gwarancję sprawnego dojścia do interesów stron i pomoc w wypracowaniu porozumienia zgodnego z obowiązującymi przepisami .

Jakie drogi prowadzą do mediacji?

 • wniosek stron lub jednej ze stroni zgoda drugiej
 • klauzula umowna
 • skierowanie przez sąd

Jakie są skutki ugody?

 • ugoda stanowi tytuł egzekucyjny
 • w sprawach nadających się do egzekucji ugoda po zatwierdzeniu przez Sąd staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do egzekucji
 • w sprawach nie nadających się egzekucji Sąd zatwierdza ugodę postanowieniem
 • ugoda nie zastępuje aktu notarialnego

Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody ,gdy :

 • jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego
 • zmierza do obejścia prawa
 • gdy jest niezrozumiała lub zawiera nieścisłości

Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe i prowadzi do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Strony mają szansę rozwiązać konflikt już na pierwszej sesji mediacyjnej trwającej 1,5 godziny lub na kilku sesjach w dogodnych terminach. Postępowanie jest poufne a strony mają gwarancję, iż wszystkie informacje podane w trakcie mediacji nie zostaną ujawnione i wykorzystane w innych postępowaniach.

Jakie zasady rządzą mediacją?

Mediacje są dobrowolne. To od obu stron zależy rozpoczęcie i kontynuowanie mediacji. Długość trwania postępowania mediacyjnego zależy od stron.

Mediacje są poufne. Z postępowania mediacyjnego sporządza się protokół, który nie zawiera szczegółowego przebiegu mediacji. To co zostanie powiedziane na spotkaniu mediacyjnym pozostaje pomiędzy stronami i mediatorem.

Mediator jest bezstronny wobec stron, nie doradza żadnej ze stron, nie jest sędzią w sprawie.

Wobec porozumienia mediator jest neutralny, nie osądza rozwiązań, nie opowiada się za konkretnym rozwiązaniem.

Mediator powinien być akceptowany przez strony.

Porównanie kosztów postępowania sądowego i postępowania mediacyjnego

Przykład dotyczy sprawy o prawa majątkowe o wartości 50 000zł.

Wartość przedmiotu sporu 50 000zł.Postępowanie SądoweMEDIACJA
Wpis sądowy – stosunkowy 5% wartości przedmiotu sporu2500zł2% – 1000zł.
Koszty zastępstwa prawnegoDo 50 000zł. – 3600zł.
Opłata skarbowa17 zł.
Wynik sprawy1/Wygrana – zwrot kosztów procesu
2/Przegrana – koszty procesu – 6100zł. przy wartości sporu do 50 000zł.
Ugoda – tytuł egzekucyjny Wygrany
/wygrany Koszty strony pokrywają po połowie

Powrót